کتاب واقعیت افزوده داستان پیامبران

این کتاب با استفاده از تکنیک واقعیت افزوده AR  داستان پیامبران اولوالعزم را برای کودکان بیان می کند. همچنین با مطرح کردن سوال سعی دارد آنها را به تعامل بیشتر با داستان و روایت ترغیب کند.